Welkom bij Woonmatch,
dé website voor woningzoekenden
in de regio Waterland
 

Inloggen

 

Disclaimer en privacy statement Woonmatch Waterland

Wat gebeurt er als er fraude wordt geconstateerd bij aangeleverde documenten of ingevulde gegevens? 

Als er wordt geconstateerd dat er doelbewust gegevens over het inkomen of de samenstelling van het huishouden zijn vervalst of als er gebruik gemaakt is van vervalste documenten, wordt een woningaanbieding ingetrokken. Ook wordt u uitgeschreven bij Woonmatch Waterland en wordt uw inschrijving beëindigd. U verliest hiermee ook alle opgebouwde zoekrechten.

Als er al een huurovereenkomst is gesloten op basis van deze vervalste gegevens, wordt de huurovereenkomst opgezegd door de verhuurder. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Woonmatch Waterland en de samenwerkende Corporaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 Privacy

Als u zich inschrijft als woningzoekende en via Woonmatch Waterland een woning zoekt, dan verstrekt u persoonlijke gegevens en documenten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het matchen aan en het toewijzen van woningen. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder naleving van de voorwaarden zoals vermeld in de geldende en relevante wet- en regelgeving ten aanzien van Persoonsgegevens (thans de AVG).

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden, en maximaal 1 jaar na uw uitschrijving verwijderd uit onze systemen.

Als u documenten uploadt ten behoeve van een woningtoewijzing kunt u deze zelf te allen tijde beheren en verwijderen, behalve wanneer deze documenten onderdeel uitmaken van een woningtoewijzingsprocedure. Bij uitschrijving worden alle door u geüploade documenten direct verwijderd uit Woonmatch Waterland.

Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen.


Doeleinden

Het primaire doel van de website Woonmatch Waterland is de bemiddeling van woonruimte van de van de samenwerkende woningcorporaties: Wooncompagnie en Intermaris in dit privacystatement omschreven als  ‘de samenwerkende Corporaties' in de regio Waterland. Onder deze bemiddeling wordt verstaan het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het koppelen van een woning aan uw gegevens ná toewijzing. Dit proces bevat elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door de samenwerkende Corporaties en het beantwoorden van vragen.
Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken. De geldende afspraken, voortkomend uit de Regionale Huisvestingsverordening, zijn daarvoor leidend.
Woningzoekenden kunnen zich zelf inschrijven voor een woning in de regio Waterland welke eigendom zijn van de samenwerkende organisaties. Woningzoekenden kunnen hun eigen gegevens steeds invullen en beheren. Iedere woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de vermelde gegevens. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het geval woningzoekenden - als gevolg van onjuiste/ incomplete gegevens - een woningadvertentie niet getoond krijgen en als gevolg daarvan ook niet op de woning kunnen reageren. De woningzoekenden kunnen dan niet achteraf aanspraak maken op deze woning. Woonmatch Waterland en de samenwerkende Corporaties zijn hiervoor niet aansprakelijk.
Als er geconstateerd wordt dat relevante gegevens onjuist zijn, kunnen de posities op de kandidatenlijsten handmatig door de betrokken organisaties worden gecorrigeerd.

De beschikbare gegevens in Woonmatch Waterland worden ook gebruikt voor analyses t.b.v. een toekomstgerichte woningmarkt in de regio. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn anoniem en daarmee niet herleidbaar naar personen.

Ontvangers van gegevens

Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van woningzoekenden.  Het gaat  hierbij om de aanbieders van woonruimte via Woonmatch Waterland, maar daarnaast ook Woonmatch B.V.  (beheerder van de website), waarmee afspraken m.b.t. privacy en beveiliging zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Voor het verwerken en vastleggen van zoekrechten wordt vanaf 15-12-2022 gebruik gemaakt van een Puntenteller. In de Puntenteller worden de volgende gegevens gedeeld: uw inschrijfnummer en uw inschrijfdatum. Voor uitwisselen van gegevens met de Puntenteller is een verwerkersovereenkomst afgesloten tussen de gezamenlijke Corporaties en Woningnet B.V.

Woningtoewijzing via Woonmatch Waterland

De woningen op Woonmatch Waterland worden toegewezen conform de bepalingen in de vigerende Huisvestingsverordening van de regio Waterland. De informatie over woningtoewijzing is te vinden op de website Woonmatch Waterland: https://www.woonmatchwaterland.nl/.

Uitwisseling van informatie

In Woonmatch Waterland werken 2 woningcorporaties samen bij het toewijzen van huurwoningen in de regio. Om op een juiste wijze uitvoering te kunnen geven aan de geldende verordeningen delen de samenwerkende Corporaties de gegevens van alle ingeschreven woningzoekenden en bij een woningtoewijzing wisselen ze gegevens met elkaar uit. Het gaat hierbij om gegevens om identificatie van woningzoekenden mogelijk te maken.

Als de woningzoekende via Woonmatch Waterland een woning definitief krijgt toegewezen, dan wordt diens inschrijving gereset  (en die van een eventuele partner) in Woonmatch Waterland. De inschrijving blijft bestaan, alleen de zoekrechten worden aangepast naar de nieuwe situatie.

De woningzoekende is ermee bekend dat de inschrijf- en persoonsgegevens gedeeld worden door de samenwerkende Corporaties. Daarnaast is de woningzoekende ermee bekend dat gegevens over de zoekrechten worden verwerkt en opgeslagen in de Puntenteller. In Woonmatch is een mogelijkheid om uw inschrijving uit te wisselen met Woningnet. U geeft zelf toestemming om uw inschrijving te koppelen met het account van het andere systeem (Woonmatch Waterland of WoningNet stadsregio Amsterdam). De volgende gegevens worden uitgewisseld:

-          inschrijfnummer

-          inschrijfdatum

-          geboortedatum

-          initialen voorna(a)m(en)

-          achtena(a)m(en)

De woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige inschrijving in Woonmatch Waterland.

 

 Communicatie

De communicatie rondom de woonruimteverdeling via Woonmatch Waterland verloopt via de website en via e-mail. De woningzoekende wordt zelf geacht nieuwe aanbiedingen online te bekijken en te zorgen dat hij/zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres.  Voor het goed functioneren van het woonruimteverdeelsysteem en voor de toewijzing van woningen worden er in de loop van het proces geautomatiseerd berichten verstuurd. Door het opgeven van een e-mailadres verklaart de woningzoekende zich akkoord om deze systeemberichten, gericht op het vinden en toewijzen van woningen, via e-mail vanuit  Woonmatch Waterland  te ontvangen.

Voor het ontvangen van andere informatie en/of nieuwsbrieven over woonruimte in de regio kan de woningzoekende zich aan- en afmelden op https://www.woonmatchwaterland.nl/

Rechten

Het doel en de noodzaak van het vastleggen en verwerken van de gegevens van woningzoekenden staat hierboven beschreven bij ‘Doeleinden'. U hebt, op basis van de AVG, een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.  Wilt u van één of meer van de in deze alinea genoemde  rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen via info@woonmatchwaterland.nl. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie


Auteursrecht

Woonmatch Waterland is een initiatief van de samenwerkende Corporaties. De site wordt in opdracht van de samenwerkende Corporaties beheerd door Woonmatch B.V. Het auteursrecht op deze website berust bij deze partijen en/of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de site https://www.woonmatchwaterland.nl/. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonmatch B.V..


Website

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of marktanalyses uit te voeren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, zodat wij onze dienstverlening aan woningzoekenden kunnen verbeteren en optimaliseren.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy statement en de disclaimer? Dan kunt u deze aan ons mailen via info@woonmatchwaterland.nl.

Wijzigingen van dit Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit Statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

December 2022

De samenwerkende woningcorporaties Wooncompagnie, Intermaris